Komposto gamyba

Kompostavimo įmonėje turi būti įrengtas uždaras kompostavimo reaktorius arba uždara vieta, į kurią būtinai turi patekti į įmonę atgabenti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai ir kurioje turi būti:

 • temperatūros stebėjimo laiko atžvilgiu įranga; 
 • registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus;
 • reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą.

Nukrypstant nuo 1 punkto gali būti leidžiama naudoti kitas kompostavimo sistemas, jeigu:

 • jos valdomos tokiu būdu, kad sistemoje esant medžiagai pasiekiami jos visos reikiami laiko ir temperatūros parametrai, įskaitant tam tikrais atvejais, nuolatinę parametrų stebėseną; arba
 • jose transformuojamos tik 1 skirsnio 2 punkte nurodytos medžiagos; ir
 • jos atitinka visus kitus šio reglamento reikalavimus. 

Jeigu kompostavimo įmonė yra patalpose arba šalia patalpų, kur laikomi ūkiniai gyvūnai ir naudojamas ne tik šių gyvūnų mėšlas, pienas ar priešpienis, kompostavimo įmonė turi būti toliau nuo vietos, kur laikomi tokie gyvūnai.

Tas atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš kompostavimo įmonės pavojus.

Bet kokiu atveju kompostavimo įmonė ir gyvūnai ir jų pašarai bei kraikas turi būti visiškai fiziškai atskirti užtvara, jei būtina.

Kiekvienoje kompostavimo įmonėje turi būti laboratorija arba turi būti naudojamasi kitos laboratorijos paslaugomis. Laboratorija turi turėti įrangą būtiniems tyrimams atlikti ir būti patvirtinta kompetentingos institucijos, akredituota pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus arba reguliariai tikrinama kompetentingos institucijos.

KOMPOSTAVIMO ĮMONĖMS TAIKOMI HIGIENOS REIKALAVIMAI

 • Atvežti į biodujų ar kompostavimo įmonę šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti kuo greičiau perdirbti. Iki apdorojimo jie turi būti tinkamai saugomi.
 • Neperdirbtoms medžiagoms vežti naudoti konteineriai, kitos talpyklos ir transporto priemonės turi būti valomos ir dezinfekuojamos tam skirtoje teritorijoje. Tokia teritorija turi būti tokioje vietoje arba suplanuota taip, kad perdirbtieji produktai nebūtų užteršti.
 • Turi būti reguliariai imamasi apsaugos nuo paukščių, graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų priemonių. Tuo tikslu turi būti naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa.
 • Turi būti nustatyta ir patvirtinta dokumentais visų patalpų dalių valymo tvarka. Valymui turi būti naudojamos tinkama įranga ir medžiagos. 
 • Tikrinant higienos reikalavimų laikymąsi, būtina reguliariai patikrinti aplinką ir įrangą. Inspektavimo tvarkaraščiai ir rezultatai turi būti surašyti dokumentuose.
 • Įranga turi būti nesugedusi, o matavimo prietaisai – reguliariai kalibruojami.
 • Irimo atliekos ir kompostas biodujų ar kompostavimo įmonėje turi būti tvarkomi ir saugomi taip, kad vėl neužsiterštų.